آزمایشگاه کنترل کیفیت مواد اولیه ومحصول
(سفید سنج و براقیت سنج): تعیین میزان سفیدی و براقیت محصول