آزمایشگاه کنترل کیفیت مواد اولیه ومحصول
(دی کلرو متان Dcoloro Metan): تعیین میزان پلاستیک سازی در تولید