آزمایشگاه کنترل کیفیت مواد اولیه ومحصول
(آون Aven):برای تعیین میزان برگشت حرارتی