آزمایشگاه کنترل کیفیت مواد اولیه ومحصول
(ویکات vicat):تعیین دمای نرمی نمونه پروفیل