آزمایشگاه کنترل کیفیت مواد اولیه ومحصول
(تست فشار):مقاومت لوله در برابر فشار  هیدرواستاتیک داخلی