آزمایشگاه کنترل کیفیت مواد اولیه ومحصول
(ضخامت سنج): اندازه گیری ضخامت قطاع های مختلف لوله