آزمایشگاه کنترل کیفیت مواد اولیه ومحصول
(تست ضربه چارپی):تعیین میزان انرژی شکست و تردی پروفیل