آزمایشگاه کنترل کیفیت مواد اولیه ومحصول
(تست جوش)سنجش مقاومت جوش در پروفیل