آزمایشگاه کنترل کیفیت مواد اولیه ومحصول
مقاومت در برابر ضربه خارجی(تست ضربه