آزمایشگاه کنترل کیفیت مواد اولیه ومحصول
(رینگ استیفنس))مقاومت در برابر بار خارجی و دوپهن شدن