آزمایشگاه کنترل کیفیت مواد اولیه ومحصول

ضمانت کیفیت و پایداری محصول در گرو نظارت دقیق و فنی بر فرآیند تهیه و آماده سازی مواد اولیه و پروسه تولید می باشد.

این مهم با بهره گیری شرکت صنایع پی وی سی ایران از آزمایشگاه مجهز و پیشرفته و دانش فنی پرسنل محقق می گردد.

مجموعه آزمایش های در نظر گرفته شده جهت حصول نتایج مورد نظر موسسه استاندارد ملی ایران همگی در آزمایشگاه کنترل کیفیت مواد اولیه و محصول شرکت صنایع پی وی سی ایران و در تمامی مراحل تولید به دفعات تکرار شده و پایش دائمی مورد نظر از طریق آزمایش ای زیر به انجام می رسد.