روش نصب

روش نصب:

1- پانل های پوششی دوجداره یو پی وی سی میتوانند بر روی انواع سطوح اعم از آجری،بتنی،گچی و.... نصب شوند.

2- یک شبکه با پروفیل های فلزی،چوبی،یوپی وی سی می تواند به عنوان زیرسازی،جهت نصب،طراحی و روی سطوح تعبیه شود.

3= این پانل ها را می توان با انواع اتصال اعم از پیچ،میخ،پرچ و... بر روی سطح یا شبکه زیرسازی نصب کرد.

4- فاصله میان نقاط اتصال(محل پیچ ها) بسته به نوع کاربری متغیر می باشد.

5-این پنل ها را می توان به صورت های عمودی،افقی،کج راهوترکیبینصبنمود.

6- بهترین فاصله میان نقاط اتصال کمتر از 70 سانتی متر می باشد.