غرفه بازیافت
طراحی و ساخت غرفه های بازیافت ویژه  مدیریت پسماندهای شهری در سراسر کشور