ایستگاه پلیس
 طراحی و تولید ایستگاههای پلیس درون شهری و برون شهری بهمراه کلیه تجهیزات