مجموعه پزشکی

واحدهای پزشکی درمانی

مجموعه هایی با قابلیت بر پایی وجمع آوری سریع وآسان و به دفعات بدون نیاز به فونداسیون که قابل طراحی در پلان های مختلف بوده و بر اساس نوع کاربری می توانند شامل اطاق هایی متعدد و یا سالن های وسیع باشند.

امکان شستشوی کامل و همچنین ایزوله بودن فضاهای داخلی قابلیت کاربری پزشکی  درمانی این مجموعه های پیش ساخته را فراهم آورده است.