سالن اجتماعات

مجموعه های با مساحت های متنوع و نامحدود

مجموعه هایی با قابلیت بر پایی وجمع آوری سریع وآسان و به دفعات بدون نیاز به فونداسیون که قابل طراحی در پلان های مختلف بوده و بر اساس نوع کاربری می توانند شامل اطاق هایی متعدد و یا سالن های وسیع باشند.