کانکس دوطبقه

کانکس های دو طبقه

تولید کانکس های دوطبقه بر اساس محاسبات دقیق سازه انجام گرفته که درنهایت بنایی مستحکم بدون لرزش وصدا ، دارای مقاومت کامل دربرابر زلزله و وزش باد در اختیار کار بر قرار می گیرد.